+48 607 744 724

Definicja pojęć wielkości domu

Chcąc dokonać charakterystyki przestrzennej obiektu należy sięgnąć po wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe będące w powszechnym użytku w branży budowlanej, precyzyjnie określone w obowiązujących na terenie Polski normach (m.in. PN-ISO 9836.1997, Dz. U. nr 81 z 2012 r. poz.462). Ich prawidłowe zastosowanie pozwala na osiągnięcie licznych korzyści, w tym tych związanych z przewidzeniem jeszcze na etapie projektowania optymalnego wykorzystania materiałów budowlanych.

Wielkości domu charakteryzowane są, między innymi, przez następujące pojęcia:

Pc (powierzchnia całkowita budynku) – przystępując do jej wyliczenia należy uprzednio określić powierzchnie całkowite poszczególnych kondygnacji. Nie pomija się w tym przypadku tych znajdujących się poniżej i powyżej poziomu terenów.

Pu (powierzchnia użytkowa) – pomiaru w nowych, wykończonych budynkach (z nowymi pozwoleniami na budowę), dokonuje się w oparciu o zapisy PN-ISO 9836:1997 w celu sprecyzowania faktycznej wielkości pomieszczeń. Zasadniczo, zgodnie z zapisem PN „jest to część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku”. Pomiar nie obejmuje ścian, które znajdują się poza obrębem budynku – w tym balkonowych i tarasowych, a także otworów drzwiowych i okiennych.

Pz (powierzchnia zabudowy) – określa budynek wykończony i jest wyliczana na podstawie rzutu poziomego. Z pomiaru wyłączone są obiekty zewnętrzne (np. tarasy naziemne, części podziemne, schody zewnętrzne).

Powierzchnia netto – mierzona jest na poziomie podłogi, dla wszystkich wnętrz, a na jej wynik nie mają wpływu wysokości pomieszczeń.

Kubatura budynku – jest to objętość (pojemność) liczona według odmiennych zasad dla kubatury netto i brutto. Z tej pierwszej korzysta się w celu sporządzenia bilansu cieplnego obiektu.

Więcej informacji dotyczących pojęć wielkości domu, włącznie z wytycznymi odnoszącymi się do metod ich określania, a także charakterystyka kolejnych wskaźników znajdują się w Polskiej Normie PN-ISO 9836 (Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych).