+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielniki małe dw7k

Dom z pod­da­szem użyt­ko­wym prze­zna­czo­ny dla 4 – 5-cio­oso­bo­wej ro­dzi­ny. Funk­cjo­nal­ny układ po­miesz­czeń umoż­li­wia opty­mal­ne wy­ko­rzy­sta­nie prze­strze­ni. Par­ter to stre­fa dzien­na w skład któ­rej wcho­dzą spory salon z ko­min­kiem oraz otwar­ta na salon kuch­nia. Do­dat­ko­wo znaj­du­ją się tu pokój-ga­bi­net, ła­zien­ka, spi­żar­ka oraz ob­szer­ne po­miesz­cze­nie ko­tłow­ni. Na pod­da­szu stre­fa nocna z czte­re­ma sy­pial­nia­mi oraz ła­zien­ką. Na za­le­ty domu wpły­wa­ją po­nad­to za­da­szo­ny taras i wiata.

Parter

1.1 wiatrołap 7,28 m²
1.2 komunikacja 4,88 m²
1.3 salon 34,75 m²
1.4 kuchnia 9,20 m²
1.5 łazienka 4,45 m²
1.6 kotłownia 7,95 m²
1.7 pokój 12,23 m²
1.8 spiżarka 3,23 m²
razem: 83,97 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 7,52 (13,03) m²
2.2 pokój 8,59 (17,23) m²
2.3 łazienka 5,10 (11,08) m²
2.4 pokój 7,74 (12,05) m²
2.5 pokój 13,17 (22,26) m²
2.6 pokój 8,86 (17,66) m²
razem: 50,98 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)