+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielów dw z garażem

Dom par­te­ro­wy z do­bu­do­wa­nym ga­ra­żem. Od­po­wied­nie pro­por­cje po­miesz­czeń za­pew­nia­ją wy­so­ki kom­fort użyt­ko­wa­nia. Prze­stron­ny, do­brze do­świe­tlo­ny salon z ko­min­kiem i anek­sem ku­chen­nym. Po­nad­to trzy po­ko­je, ła­zien­ka i wy­dzie­lo­na do­stęp­na z wia­tro­ła­pu ko­tłow­nia.

Parter

1.1 wiatrołap 4,80 m²
1.2 korytarz 4,00 m²
1.3 kotłownia 6,56 m²
1.4 komunikacja 6,21 m²
1.5 salon/kuchnia 35,44 m²
1.6 pokój 12,43 m²
1.7 pokój 12,75 m²
1.8 pokój 11,95 m²
1.9 łazienka 7,67 m²
1.10 garaż 22,17 m²
razem: 123,98 m²