+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielów dw

Par­te­ro­wy, funk­cjo­nal­ny dom. Wy­god­ny salon po­łą­czo­ny z kuch­nią, trzy po­ko­je, ła­zien­ka oraz wy­od­ręb­nio­na ko­tłow­nia. Pro­por­cje po­miesz­czeń oraz od­po­wied­nia ilość do­świe­tle­nia za­pew­nia­ją kom­fort użyt­ko­wa­nia.

Parter

1.1 wiatrołap 4,80 m²
1.2 korytarz 4,00 m²
1.3 kotłownia 6,56 m²
1.4 komunikacja 6,21 m²
1.5 salon 35,44 m²
1.6 pokój 12,43 m²
1.7 pokój 12,75 m²
1.8 pokój 11,95 m²
1.9 łazienka 7,67 m²
razem: 101,81 m²