+48 607 744 724
Domy drewniane z bali pod klucz

Chmielów dw7

Par­te­ro­wy dom z pod­da­szem użyt­ko­wym o bo­ga­tym pro­gra­mie funk­cjo­nal­nym i atrak­cyj­nym wy­glą­dzie ze­wnętrz­nym. Stre­fa dzien­na skła­da się z sło­necz­ne­go sa­lo­nu po­łą­czo­ne­go we wspól­nej prze­strze­ni z anek­sem ku­chen­nym. W sa­lo­nie ko­mi­nek i scho­dy pro­wa­dzą­ce na pod­da­sze. Z sa­lo­nu rów­nież wyj­ście na duży, za­da­szo­ny taras. Na par­te­rze znaj­du­ją się także aż trzy po­ko­je, ła­zien­ka i ko­tłow­nia. Stre­fę nocną na pod­da­szu sta­no­wią czte­ry sy­pial­nie i ła­zien­ka.

Parter

1.1 wiatrołap 4,87 m²
1.2 kotłownia 8,07 m²
1.3 komunikacja 10,31 m²
1.4 salon 40,61 m²
1.5 pokój 13,42 m²
1.6 pokój 16,81 m²
1.7 pokój 14,06 m²
1.8 łazienka 8,40 m²
razem: 116,55 m²

Poddasze

2.1 komunikacja 9,39 (13,79) m²
2.2 pokój 23,38 (36,63) m²
2.3 pokój 23,32 (30,68) m²
2.4 łazienka 9,81 (15,03) m²
2.5 pokój 10,83 (17,88) m²
2.6 pokój 8,93 (14,74) m²
razem: 85,66 m²

(w nawiasach podano powierzchnię podłogi)